challenge

 
 

PRAVILA NAGRADNE IGRE »Doxakey Instagram challenge«

 1. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre »Doxakey Instagram challenge« so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira družba ILKO—EL d.o.o., Ormoška cesta 81d, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se opravi z namenom podelitve nagrad in promocijo storitev. Pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani Doxakey: https://www.doxakey.com/. Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani družbenega omrežja Instagram. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani le organizatorju. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator.

 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

2. člen

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Instagram (profil: @doxakey), v času od 16.02.2019 do
17.02.2019 do 18:00 ure.

 

3. POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

3. člen

Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije, državljani Republike Srbije, Republike Makedonije Republike Črne Gore ter Federacije Bosne in Hercegovine. Osebe, mlajše od 18. leta, lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.

Za prijavo in sodelovanje v nagradni igri preko družbenega omrežja Instagram mora udeleženec nagradne igre do 17.02.2019 do 18.00 ure objaviti lastno fotografijo.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec na svojem profilu družbenega omrežja Instagram, sledi profilu @doxakey in s ključniki (ang. hashtagom) #howbrightisyourfuture #doxakey #challenge objavi avtorsko fotografijo ali video, kateri mora obvezno vsebovati tudi promocijska očala doxakey. Slednja bo prejel v prijavni vrečki (ang. Goody bag) Udeleženec mora imeti za čas nagradne igre javen profil na Instagramu, sicer organizator ne more dostopati do fotografije. Vsak udeleženec nagradne igre lahko objavi poljubno število fotografij, vendar lahko v finalnem izboru sodeluje le z eno fotografijo.

Pogoj za sodelovanje je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec prebral in se strinja s pravili nagradne igre s tem, ko objavi svojo fotografijo ali video (s hashtagom #howbrightisyourfuture #doxakey #challenge) na družbeno omrežje Instagram.

Vsak udeleženec z objavo fotografije in potrditvijo drugih pogojev dovoljuje organizatorju, da fotografijo skupaj s komentarjem uporablja za vse aktivnosti, ki so opredeljene v teh pravilih. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju te nagradne igre, vključno z njihovimi družinskimi člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Komisija bo iz izbora navedene osebe izločila iz žreba za nagrado. Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, je sprejel pogoje za sodelovanje v nagradni igri v skladu s temi pravili in katerega fotografija je bila izbrana za zmagovalno fotografijo v skladu s temi pravili. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame po tem, ko je ob prevzemu nagrade predložil ustrezna dokazila.

4. člen

Organizator ima pravico iz nagradne igre izločiti katero koli fotografijo, za katero oceni, da vsebuje žaljivo ali neprimerno vsebino, vsebino, ki ne odgovarja na zastavljen poziv, oziroma vsebino, ki krši pravice tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb. Udeleženec mora izpolniti tudi druge pogoje, kot so opredeljeni v teh pravilih. Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja igre zbriše svojo fotografijo iz družbenega omrežja in se s tem izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

5. člen

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci izbora enakovredne možnosti za pridobitev nagrade.

6. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki na strani javnosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z objavami na spletni strani organizatorja (https://www.doxakey.com/).

 

4. POTEK IZBIRE IN OPIS NAGRAD

7. člen

Med sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v 15-dneh po zaključku nagradne igre izbrala enega (1) prejemnika glavne nagrade in dva (2) prejemnika ostalih nagrad.

Komisija bo izbor zmagovalca izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen. Zapisnik o zmagovalcu z njegovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem (1) izvodu, podpišejo s strani komisije in shranijo na sedežu organizatorja, za dobo enega (1) leta. Komisijo sestavljata dva predstavnika organizatorja. Rezultati izbora so dokončni in zoper njih ni mogoča pritožba.

8. člen

Nagradni sklad zajema 3 nagrade:

1.     nagrada: 250 €

2.     nagrada: 150 €

3.     nagrada: 100 €

9. člen

 Nagrade ni mogoče zamenjati in v nobenem primeru prenesti na tretjo osebo. Vsakdo je lahko izžreban le za eno nagrado.

 

5. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV; IZPLAČILO NAGRADE IN AKONTACIJA DOHODNINE

10. člen

Zmagovalec bo o izboru obveščen z objavo v komentarju pod objavo nagradne igre in sicer najkasneje v roku 7 delovnih dni od izbora, s pozivom, da na elektronski naslov dida.zakelsek@doxakey.com pošljejo sporočilo s svojim naslovom, kamor mu bo organizator posredoval nadaljnja navodila glede nagrade. Organizator bo zmagovalcu na njegov elektronski naslov hkrati z obvestilom o nagradi poslal tudi vprašalnik o osebnih podatkih (ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, trr, e-naslov in telefonska številka, davčna številka in davčna izpostava) ter obrazec »Soglasje s prejemom nagrade«, ki ga morajo, v primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba podpisati tudi njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki. Izpolnjene in podpisane dokumente mora nagrajenec, najkasneje v roku 7 dni od prejema emaila posredovati s priporočeno pošto na naslov ILKO-EL d.o.o., Ormoška cesta 81d, 2250 Ptuj ali na e-naslov dida.zakelsek@doxakey.com

V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov ali pa nagrade ne prevzame oziroma se nagradi odpove, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takemu izžrebancu. Nagrajenec pa v tem primeru nima pravice do kakršnegakoli drugega nadomestila. Organizator lahko v tem primeru nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

11. člen

Vse denarne nagrade bodo nagrajencem nakazane, najkasneje v roku 90 dni po zaključku nagradne igre na TRR, ki ga bodo navedli ob obvestilu o prejemu nagrade.

Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna organizator. Vsi zneski navedeni, kot nagrada so bruto, kar pomeni, da se od njih odštejejo vse davčne obveznosti. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vse finančne posledice nagrajenci sami. V primeru, da bo glavni nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Dobitnik nagrade, je dolžan nagrado napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2019. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

Nagrajenec ima pravico nagrado tudi zavrniti. Z zavrnitvijo ni upravičen do nadomestne nagrade.

12. člen

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator. Organizator hrani:

Ø  dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre,

Ø  zbrane podatke in

Ø  ta pravila.

Navedeno se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre eno (1) leto. Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

6. ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

13. člen

 Organizator bo osebne podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov v družbi ILKO-EL d.o.o..

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev in izžrebanca nagradne igre, samostojno in po lastni presoji uporabljal izključno za naslednje namene:

Ø  izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;

Ø  obveščanje nagrajenca o rezultatu izbora in podelitvi nagrad;

Ø  objave nagrajencev na spletni strani organizatorja in Instagram strani organizatorja.

Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka ter kreativnega izdelka na spletni strani https://www.doxakey.com/ , na Instagram profilu @doxakey in v e-poštnih sporočilih organizatorja, ki bodo namenjeni obveščanju o rezultatih nagradne igre. Nagrajenci navedeno dovoljujejo brez kakršnegakoli plačila od organizatorja nagradne igre.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Pridobljeni osebni podatki se obdelujejo v skladu z zakonskim rokom oziroma do preklica privolitve.

Sodelujoči je seznanjen, da lahko v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje in/ali izbris navedenih osebnih podatkov z zahtevo poslano na naslov: ILKO-EL d.o.o., Ormoška cesta 81d, 2250 Ptuj. Organizator ne odgovarja za morebitno kršenje obveznosti varstva osebnih podatkov ali prepovedi iznosa osebnih podatkov v tretjo državo, ki bi ga povzročil upravitelj omrežja Instagram.

 

7. REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

14. člen

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: dida.zakelsek@doxakey.com.

 

8. ODGOVORNOST

15. člen

 Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani družbenega omrežja ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora preko profila @doxakey na Instagramu obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku. Organizator se ne obvezuje, da bo pregledoval vsebine, ki jih objavljajo uporabniki (fotografije, komentarje), si pa pridržujeta pravico do njihovega pregledovanja in umika iz izbora fotografij, ki sodelujejo v nagradni igri z katerega koli razloga in po lastni presoji. Udeleženec nagradne igre je v celoti odgovoren za oddano vsebino in kakovost vsebin, ki jih posreduje. Udeleženec se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin:

Ø  na katerih bodo tretje osebe, če od njih ni pridobil veljavnega dovoljenja za javno objavo (soglasje za mladoletne osebe morajo izdati njihovi starši ali zakoniti skrbniki); 

Ø  ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb,

Ø  ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo.

Organizator si pridržujeta pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, izloči iz izbora. Udeleženec, ki posreduje vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

16. člen

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrade. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrade, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več Instagram profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 

9. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 13.02.2019. Pravila so, v času trajanja nagradne igre, na vpogled na spletni strani https://www.doxakey.com/ . Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradnim izborom, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence nagradne igre, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi. V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti pošljite elektronsko pošto na naslov dida.zakelsek@doxakey.com.

Ptuj, dne 13.02.2019